ANBI

A. Algemene gegevens

Kerkrentmeesters:
Naam ANBI: Hervormde gemeente Bruinisse te Bruinisse
Telefoonnummer (facultatief): 0111 48 19 08
RSIN/Fiscaal nummer: 804897840
Website adres: www.hervormbru.nl
E-mail: scriba@hervormdbru.nl
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 4311 AS
Plaats: Bruinisse
Postadres: Postbus 74
Postcode: 4310 AB
Plaats: Bruinisse

Diaconie/Zending
Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde gemeente Bruinisse te Bruinisse
Telefoonnummer (facultatief): 0111 48 19 08
RSIN/Fiscaal nummer: 824103336
Website adres: www.hervormbru.nl
E-mail: diaconie@hervormdbru.nl
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 4311 AS
Plaats: Bruinisse
Postadres: Postbus 127
Postcode: 4310 AC
Plaats: Bruinisse

De Hervormde gemeente te Bruinisse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). De gemeente spreekt uit dat ze kerk is op grond van Schrift en belijden. Het is ons verlangen dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend in overeenstemming met Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking. Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk ons Nederlandse volk te dienen met het heilige Evangelie van Gods genade en daarnaast het ook als roeping te zien om actief mee te werken aan de nog onvoltooide taak van zending en evangelisatie wereldwijd. In praktische zin kan de Hervormde Gemeente te Bruinisse gerekend worden tot de confessionele modaliteit. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Bruinisse.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente, te weten, 1 predikant, 7 ouderlingen, 5 (ouderling)-kerkrentmeesters en 4 diakenen. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3). Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van de financiën en de boekhouding, de jaarrekeningen en begrotingen, de afdrachten aan de PKN, het opstellen van het collecterooster (in overleg met de kerkrentmeesters) en de uitvoering hiervan, het borgen van voldoende financiële ruimte voor het plaatselijke diaconale werk. De diaconie bestaat uit minimaal vier ambtsdragers. Onder de Diaconie opereert Diaconale werkgroep, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diaconale taken in het dorp zelf, onder leiding van de verantwoordelijke diaken. De diaconale werkgroep bestaat uit minmaal vier personen, waarvan minimaal één diaken die terugkoppelt aan de diaconie en kerkenraad Onder de Diaconie, opereert Commissie Zending & (Wereld) Diaconaat, die jaarlijks de projecten vaststelt en voorlegt aan de diaconie/kerkenraad en zorg draagt voor de uitvoering ervan. De commissie bestaat uit minstens vier personen, waarvan minimaal één diaken die terugkoppelt aan de diaconie en kerkenraad.

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Op de website www.hervormdbru.nl vindt u het beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente. Hieronder een beknopte samenvatting van bovengenoemd beleidsplan. Na een bezinningstraject in 2013 heeft de kerkenraad besloten om toe te groeien naar een 'pastorale gemeente' met daarin onderscheiden taken voor predikant, pastorale ouderlingen en gemeenteleden, ondersteund door bijeenkomsten met een pastorale focus. Het doel is dat we als leden van Gods huisgezin in Bruinisse blijvend naar elkaar omzien, waarbij de hele gemeente als het ware een stapje harder gaat lopen. Ook zijn er inmiddels drie pastorale werkgroepen van start gegaan: jong, midden en oud. Na een bezinningstraject heeft de kerkenraad besloten dat het jeugdwerk binnen onze gemeente de komende jaren twee speerpunten kent: een doorlopende lijn creëren in het aanbod - van crèche tot belijdeniscatechisatie - en ouders van onze kinderen en jongeren helpen hun doopbelofte gestand te doen. Onze missie is om als kerkelijke gemeenschap een positieve, zegenrijke uitstraling te hebben voor ons dorp zelf, maar ook over de grenzen van ons dorp heen. Daarom is voor Bruinisse zelf de Diaconale werkgroep opgezet, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diaconale taken in het dorp zelf, onder leiding van de verantwoordelijke diaken. Voor het diaconale werk over de grenzen heen is de Commissie Zending & (Wereld) Diaconaat opgezet, die jaarlijks de projecten vaststelt en voorlegt aan de diaconie/kerkenraad en zorg draagt voor de uitvoering ervan, waarbij het tijdig en uitgebreid informeren van de gemeente een belangrijke plaats inneemt. Om inzicht te geven in de status van de projecten, staat achterin de kerk een Zendingsproject thermometer met de stand van zaken. De commissie bestaat uit minstens vier personen, waarvan minimaal één diaken die terugkoppelt aan de diaconie en kerkenraad. De Diaconie zorgt naast de onder Hoofdstuk B genoemde financiële taken tevens voor het uitvoeren van de diaconale taken tijdens de erediensten en voor de overige diaconale taken zoals het organiseren van noodcollectes, het bijwonen van eilandelijke diaconale vergaderingen, deelname en ondersteuning van de diensten in de Cornelia stichting en het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het diaconaat landelijk en wereldwijd. De werkzaamheden van het College van Kerkrentmeesters worden door een kleine en betrokken groep gemeenteleden naar volle tevredenheid uitgevoerd en de financiële situatie van de Hervormde Gemeente Bruinisse is gezond. Tegelijk zijn er ook zorgen wat betreft de bemensing binnen de organisatie, de financiële betrokkenheid van de gemeente en de financiële situatie met het oog op de toekomst. Het doel voor de komende jaren is de totale gemeente actiever te betrekken bij het kerkrentmeesterlijk werk, in de hoop dat een grotere betrokkenheid in een nog grotere financiële betrokkenheid resulteert.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ' Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. Verdere activiteiten vindt u op onze website via de link:
Hervormd Bruinisse

G. Voorgenomen bestedingen

Kerkrentmeesters:
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. Diaconie:
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Kerkrentmeesters:
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


begroting rekening rekening

2018 2018 2017

Baten
Opbrengsten uit bezittingen € 31.750 € 32.661 € 46.391
Bijdragen gemeenteleden € 109.750 € 121.757 € 128.154
Subsidies en overige bijdragen van derden € - € - € -
Totaal baten € 141.500 € 154.418 € 174.545

Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 68.800 € 62.261 € 61.393
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 4.200 € 3.757 € 2.275
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 8.200 € 7.915 € 7.400
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 36.750 € 47.686 € 66.437
Salarissen (koster, organist e.d.) € 14.450 € 13.270 € 12.573
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 9.825 € 16.325 € 17.542
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 1.850 € 1.990 € 1.840
Totaal lasten € 144.075 € 153.204 € 169.460

Resultaat (baten - lasten) € -2.575 € 1.214 € 5.085

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

H2. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Diaconie/Zending:
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie (Kolom 1) en zending (Kolom 2) in het verslagjaar 2018. De kolom rekening 2018 geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor 2018 zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Kolom 1 Diaconie


begroting rekening rekening
2018 2018 2017

baten
Opbrengsten uit bezittingen € 50 € - € 7
Bijdragen gemeenteleden € 13.100 € 16.056 € 16.979
Totaal baten € 13.150 € 16.056 € 16.986

lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) € 11.050 € 12.881 € 15.145
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) € - € - € -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € - € - € -
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 830 € 956 € 791
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen € - € - € -
Salarissen (koster, organist e.d.) € - € - € -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 395 € 389 € 381
Totaal lasten € 12.275 € 14.226 € 16.317

Resultaat (baten - lasten) € 875 € 1.830 € 669

Toelichting:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie/zending van de Hervormde gemeente Bruinisse is niet in het bezit van (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen etc. Wel heeft de diaconie een spaar rekening als back up voor nood gevallen.

De ontvangen inkomsten van de diaconie/zending worden besteed aan diaconaal/missionair werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (geen personeel en/of vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratieve lasten, postbussen en bankzaken opgenomen.

De reden waarom de actuele opbrengsten (diaconie) voor 2018 hoger zijn dan begroot komt o.a. door de noodcollectes voor rampen en omdat voorzicht is begroot.

Voor de Diaconie: Is het resultaat over 2018 Euro 1.830 ,= Positief.

De reden waarom de actuele opbrengsten (zending) voor 2018 hoger zijn dan begroot komt omdat er voorzichtig is begroot en omdat er dit jaar weer extra giften waren.

Voor de Zending: Is het resultaat Euro 443, = Positief.

Kolom 2 Zending

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
begroting rekening rekening
2018 2018 2017
baten
Opbrengsten uit bezittingen € - € - € -
Bijdragen gemeenteleden € 6.130 € 7.664 € 6.853
Totaal baten € 6.130 € 7.664 € 6.853

lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) € 5.850 € 7.150 € 6.600
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) € - € - € -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € - € - € -
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € - € - € -
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen € - € - € -
Salarissen (koster, organist e.d.) € - € - € -
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 75 € 71 € 70
Totaal lasten € 5.925 € 7.221 € 6.670

Resultaat (baten - lasten) € 205 € 443 € 183