Giften en schenkingen

De Belastingdienst en geven aan de Kerk

Wist u dat de Belastingdienst giften, periodieke schenkingen en nalatenschappen aan goede doelen (zoals bijv. onze gemeente) fiscaal stimuleert? Dat is gunstig voor u, en voor de kerk!
Omdat u hiermee kunt besparen of tegen dezelfde kosten meer kan geven, vertellen we hier graag wat meer over.

ANBI

De Protestantse Kerk, waaronder onze gemeente, is voor de Belastingdienst een ‘ Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Giften aan een dergelijke instelling zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bovendien is het bij de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Onze kerk betaalt dus geen belasting over deze inkomsten.

Giften

Giften zijn aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting, maar er gelden wel regels.
Voor de aftrek van ‘ gewone’ (eenmalige) giften geldt een drempel en een maximum. De drempel is 1% van uw verzamelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.
Maar, u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw verzamelinkomen (het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3).
Als u boven de drempel van € 60, danwel 1% komt, betaalt de belastingdienst dus mee aan uw gift. Hoeveel uw voordeel precies is, is afhankelijk van de hoogste belastingschaal waarin u valt voor de inkomstenbelasting. Onderstaand een willekeurig rekenvoorbeeld met bedragen boven de drempel.

Belastingschijf Belastingpercentage Gift / Schenking Uw aftrek Uw kosten
1 36,55% € 250 € 91 € 159
2 & 3 40,8% € 500 € 204 € 296
4 52% € 500 € 260 € 240


Voor de giften aan de kerk mag u bijvoorbeeld meetellen: uw bijdrage aan de actie Kerkbalans, de bijzondere collectes, giften aan de diaconie en ook de collecte bonnen. Als u maar, wanneer de Belastingdienst daarom vraagt, kunt aantonen dat u het geld hebt betaald. Dat kan bijvoorbeeld met een rekeningafschrift. Partners mogen hun giften bij elkaar optellen.
Als het u moeite kost om aan de 1% drempel te komen en u heeft ook geen giften aan andere ANBI-instellingen geschonken, dan kunt u ook overwegen om in één jaar voor 2 jaren te betalen. Dit kan bijvoorbeeld door de aanschaf van collectebonnen en de bijdrage aan Kerkbalans in januari voor het lopende jaar en de aanschaf in december voor het jaar daarna. Beide aankopen mag u optellen en laten meetellen voor aftrek in het jaar van aanschaf.
Wist u overigens al dat u in de loop van januari 2018, via de website van onze eigen gemeente niet alleen collectebonnen kunt bestellen, maar ook betalen? Dit is ook mogelijk voor giften. En voor de actie Kerkbalans. U kunt daarvoor hier terecht.

Klik op ‘ collectebonnen’ , ‘ giften’ of ‘ actie Kerkbalans’ op de website en de rest wijst zich vanzelf. Het werkt via iDEAL. Ook hierbij bepaalt u natuurlijk helemaal zelf de hoogte van het bedrag, de datum van betaling en eventuele betalingstermijnen. Hiermee wordt het u niet alleen gemakkelijker gemaakt, u heeft op deze manier ook meteen uw bewijs voor de Belastingdienst, middels het bankafschrift.

Periodieke schenking


Bij een periodieke schenking is de minimale drempel niet van toepassing: u heeft dan volledige aftrekbaarheid, dus voor het ‘ volle’ bedrag. Van een periodieke schenking is sprake als u voor een periode van minimaal vijf jaar een bedrag per jaar toezegt. Dit is ook mogelijk voor bijv. de actie Kerkbalans.
Om voor aftrekbaarheid in aanmerking te komen is het niet meer nodig dat deze toezegging notarieel wordt vastgelegd: een schriftelijke overeenkomst tussen gever en ontvanger is voor de belastingdienst voldoende.
Er liggen blanco overeenkomsten bij de uitgang gereed.
Deze kunt u meenemen. Opvragen bij de kerkrentmeesters of downloaden van de website kan natuurlijk ook. Vervolgens levert u twee ingevulde en ondertekende exemplaren in bij de koster, waar u op zondagmorgen ook al de bestelde collectebonnen op kon halen.
De kerkrentmeesters ondertekenen beide formulieren tijdens hun wekelijkse bijeenkomst op maandagavond. De daaropvolgende zondagmorgen kunt u één ondertekend exemplaar terug vragen bij de koster. Desgewenst is er voor automatische overboekingen ook nog een formulier ‘ Betalingsvolmacht'.

Rekenvoorbeeld 1


Stel, u weet van u zelf dat u jaarlijks 500 euro aan de kerk geeft door middel van de actie kerkbalans en collectebonnen. U kunt dan een overeenkomst aangaan met de kerk, waarin wordt vastgelegd dat u de komende 5 jaar 500 euro per jaar schenkt. Vervolgens kunt u dan ‘gewoon’, zoals andere jaren, uw kerkbalans gift overmaken en uw collectebonnen aanschaffen, als dit maar samen minimaal 500 euro is. Valt u in belastingschijf 2 of 3, dan krijgt u voor hetzelfde geld jaarlijks € 204 terug.

U kunt het belastingvoordeel desgewenst ook gebruiken om uw steun te verhogen. Voor hetzelfde geld geeft u meer! Zie onderstaand rekenvoorbeeld 2.

Rekenvoorbeeld 2
Gewone gift / actie Kerkbalans
Jaarlijks € 150
Periodieke gift / actie Kerkbalans
Jaarlijks € 253
Bedrag aan de kerk 150 253
Belastingvoordeel (40,8%) 0 103
Uw netto bijdrage 150 150

Nalaten

Een nalatenschap kan in zijn geheel of deels bestemd worden aan de kerk. Uiteraard mag iedereen zelf beslissen wie hij/zij tot erfgenaam benoemt. Meestal zijn dit de (klein)kinderen en enkele andere goede doelen. ANBI instellingen zoals onze kerk betalen over deze giften (legaten) geen erfbelasting. Het hele bedrag komt dus in voorkomend geval ten goede aan de kerk.
Nalaten aan de kerk kan, zoals dat geldt voor alle goede doelen, alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.
U kunt desgewenst ook een speciale bestemming voor uw geld bepalen, bijvoorbeeld het jeugdwerk. Het College van Kerkrentmeesters ziet er dan op toe dat uw legaat wordt besteed volgens uw laatste wens.
Als u wilt overleggen over de specifieke mogelijkheden kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en een afspraak voor een persoonlijk gesprek maken. Het spreekt voor zich dat we uw vragen vertrouwelijk behandelen.

Bijlagen

Machtiging voor automatische betaling
Periodieke overeenkomst