ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Hervormde gemeente Bruinisse, te Bruinisse
Telefoonnummer (facultatief): 0111 48 28 21
RSIN/Fiscaal nummer: 804897840
KVK nummer: 76352463
Website adres: www.hervormdbru.nl
E-mail: scriba@hervormdbru.nl
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 4311 AS
Plaats: Bruinisse
Postadres: Postbus 74
Postcode: 4310 AB
Plaats: Bruinisse 

De Hervormde gemeente te Bruinisse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente spreekt uit dat ze kerk is op grond van Schrift en belijden. Het is ons verlangen dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend in overeenstemming met Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking. Op deze grondslag wensen wij in de kerk ons Nederlandse volk te dienen met het heilige Evangelie Gods genade en daarnaast het ook als roeping te zien om actief mee te werken aan de nog onvoltooide taak van zending en evangelisatie wereldwijd. In praktische zin kan de Hervormde gemeente te Bruinisse gerekend worden tot de confessionele modaliteit. 
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Hervormde gemeente te Bruinisse.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3). Onder de diaconie opereert de diaconale werkgroep die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diaconale taken in het dorp zelf onder de leiding van de verantwoordelijke diacen. De diaconale werkgroep bestaat uit minimaal 4 personen waarvan minimaal 1 diacen die terugkoppelt aan diaconie en kerkenraad. Onder de diaconie opereert comissie zending en werelddiaconaat, die jaarlijkse de projecten vaststeld en voorlegt aan de diaconie en kerkenraad en zorg draagt voor de uitvoering ervan. De comissie bestaat uit minstens 4 personen waarvan minimaal 1 diacen die terugkoppelt aan diaconie en kerkenraad.

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Op de website www.hervormdbru.nl vindt u het beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente. Hieronder een beknopte samenvatting van bovengenoemd beleidsplan. Na een bezinningstraject in 2013 heeft de kerkenraad besloten om toe te groeien naar een 'pastorale gemeente' met daarin onderscheiden taken voor predikant, pastorale ouderlingen en gemeenteleden, ondersteund door bijeenkomsten met een pastorale focus. Het doel is dat we als leden van Gods huisgezin in Bruinisse blijvend naar elkaar omzien, waarbij de hele gemeente als het ware een stapje harder gaat lopen. Ook zijn er inmiddels drie pastorale werkgroepen van start gegaan: jong, midden en oud. Na een bezinningstraject heeft de kerkenraad besloten dat het jeugdwerk binnen onze gemeente de komende jaren twee speerpunten kent: een doorlopende lijn creëren in het aanbod - van crèche tot belijdeniscatechisatie - en ouders van onze kinderen en jongeren helpen hun doopbelofte gestand te doen. Onze missie is om als kerkelijke gemeenschap een positieve, zegenrijke uitstraling te hebben voor ons dorp zelf, maar ook over de grenzen van ons dorp heen. Daarom is voor Bruinisse zelf de Diaconale werkgroep opgezet, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diaconale taken in het dorp zelf, onder leiding van de verantwoordelijke diaken. Voor het diaconale werk over de grenzen heen is de Commissie Zending & (Wereld) Diaconaat opgezet, die jaarlijks de projecten vaststelt en voorlegt aan de diaconie/kerkenraad en zorg draagt voor de uitvoering ervan, waarbij het tijdig en uitgebreid informeren van de gemeente een belangrijke plaats inneemt. Om inzicht te geven in de status van de projecten, staat achterin de kerk een Zendingsproject thermometer met de stand van zaken. De commissie bestaat uit minstens vier personen, waarvan minimaal één diaken die terugkoppelt aan de diaconie en kerkenraad. De Diaconie zorgt naast de onder Hoofdstuk B genoemde financiële taken tevens voor het uitvoeren van de diaconale taken tijdens de erediensten en voor de overige diaconale taken zoals het organiseren van noodcollectes, het bijwonen van eilandelijke diaconale vergaderingen, deelname en ondersteuning van de diensten in de Cornelia stichting en het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het diaconaat landelijk en wereldwijd. De werkzaamheden van het College van Kerkrentmeesters worden door een kleine en betrokken groep gemeenteleden naar volle tevredenheid uitgevoerd en de financiële situatie van de Hervormde gemeente Bruinisse is gezond. Tegelijk zijn er ook zorgen wat betreft de bemensing binnen de organisatie, de financiële betrokkenheid van de gemeente en de financiële situatie met het oog op de toekomst. Het doel voor de komende jaren is de totale gemeente actiever te betrekken bij het kerkrentmeesterlijk werk, in de hoop dat een grotere betrokkenheid in een nog grotere financiële betrokkenheid resulteert.

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Verdere activiteiten vindt u op onze website.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

In 2022 waren er Euro 1.166,= minder opbrengsten aan algemene collecten, omdat er minder waren ingepland. 
In 2022 waren er Euro 5.740,= meer aan collecte opbrengsten voor Stichtingen en Noodhulp, te weten “ Doorzendcollecten” omdat er meer waren ingepland. 
In 2022 waren er Euro 3.065,= meer opbrengsten voor project Lesbos, ook een doorzendcollecte. 
In December 2022 is dit project stopgezet. 
Hiervoor in de plaats is het Project “Boodschappen kast” in het leven geroepen, vanwege giften door externe instanties zijn hiervoor Euro 4.415,= aan opbrengsten binnengekomen. 
Het negatieve resultaat van Euro 1.154,= is een gevolg van het verstrekken van Euro 474,= aan extra giften voor stichtingen wereldwijd, nog extra af te dragen aan project Lesbos Euro 360,= en nog Euro 320,= extra af te dragen giften aan stichtingen Nederland.

Baten en Lasten diaconie
  begroting rekening rekening
  2023 2022 2021

Opbrengsten en baten
 
Opbrengsten uit rente, dividenten en beleggingen -  € 3 € 3
Bijdragen van leden en anderen  € 5.500  € 4.430  € 6.056
Door te zenden collecten en giften  € 10.700  € 40.772  € 27.552
Totaal baten A  € 16.200  € 45.205  € 33.611

Uitgaven en kosten
 
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  € 1.100  € 665  € 812
Kosten beheer, administratie en archief  € 2.100  € 2.024  € 1.948
Rentelasten/bankkosten  € 600  € 468  € 435
Diaconaal werk plaatselijk  € 2.900  € 6.371  € 2.212
Diaconaal werk wereldwijd  € -  € 474  € 1.180
Afdrachten door te zenden collecten en giften  € 10.700  € 36.357  € 27.552
Totaal lasten A  € 17.400  € 46.359  € 34.139
 
Operationeel resultaat (A)  € -1.200  € -1.154  € -528
 

Incidentele baten en lasten
 
Incidentele baten  € -  € 0  € -
Incidentele lasten  € -  € 0  € -
Incidentele baten en lasten (b)  € -  € 0  € -
 
Resultaat verslagjaar (A+B)  € -1.200  € -1.154  € -528
 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
 
Onttrekkingen bestemmingsreserves  € -  € 0  € 1.269
Onttrekkingen bestemmingsfondsen  € -  € -  € -
Toevoegingen bestemmingsreserves  € -  € 0  € -
Toevoegingen bestemmingsfondsen  € -  € -  € -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)  € -  € 0  € 1.269
 
Resultaat naar Algemene reserve (D)  € -1.200  € -1.154  € 741

Verklarende tekst
Op 04-05-2023 is de Goedkeuring van CCBB-Delta op de jaarrekening 2022 ontvangen.

 
terug